dijous, 3 de març de 2016

PROCEDIMENT PER A LA RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA AUSIÀS MARCH

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

- Podreu consultar el cens de les famílies sòcies de l’AMPA, a la consergeria de l’escola. del 29 de  febrer fins el 4 de març, durant aquest temps podreu presentar les reclamacions pertinents.

- Tenen dret a presentar-se com a persones candidates a la Junta de l’AMPA, tots els socis al corrent de pagament de la quota anual del curs escolar 2015-2016.

- Tot soci/a que vulgui presentar la seva candidatura, haurà de fer-ho per escrit, omplint totes les dades de l’imprès que estarà a la vostra disposició a la consergeria de l’Escola i haurà d'adjuntar una fotografia recent i una fotocòpia del DNI/NIE.

- El termini per a presentar candidatures serà del 29 de febrer al 18 de març de 2016, ambdós inclosos, a la consergeria de l’Escola, o dipositant la documentació anteriorment mencionada en la bústia de l'AMPA.

- Les persones candidates es presentaran per ser escollits com a membres de la Junta de l’AMPA i no a un càrrec concret.

PUBLICACIÓ DE LLISTES

- Una vegada finalitzat el període de presentació de candidatures, es publicarà la llista de candidats/es a formar part de la nova Junta Directiva en el taulell informatiu de l'AMPA,  el dia 1 d’abril per tal que tots el socis puguin conèixer els candidats.

ELECCIÓ DELS/LES COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA

- Es farà un sorteig entre les famílies sòcies, el  dia 4 d’abril, per tal de escollir els components de la taula electoral.

- L'elecció dels i de les components de la Junta Directiva de l'AMPA es realitzarà mitjançant una votació, el dia 19 d’abril, de 9,00h a 10,00h i de 16,00h a 17,00h.

- Cada soci de l'AMPA, podrà triar un màxim de 5 canditats/es per a la Junta Directiva els d'entre aquells/es que figuren en la llista de candidats/es publicada.

- Amb la votació, s’escollirà a la persona candidata i no el càrrec que desenvoluparà.

- La urna de votació, s’instal·larà en el vestíbul de l’escola (Pl. Comas).

- Una vegada fet el recompte final de vots, es publicarà el resultat de les votacions en el taulell de l’AMPA.
- Les 5 persones candidates més votades, seran escollides per ocupar els següents càrrecs:
President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocal.

- La resta de candidats/es que no hagin obtingut un nombre suficient de vots per formar part de la Junta, formaran part d’una llista de reserva.

- L’actual Junta, cessarà en les seves funcions a partir del 21 de juny de 2016.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

- Posteriorment, en la primera reunió de la nova Junta Directiva, s'assignaran els càrrecs entre les persones escollides.

- La nova Junta, ha de presentar una sol·licitud a la Direcció General del Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, per tal de quedi inscrita legalment ( No és imprescindible que les vocals constin a la sol·licitud ni al document, però si que ho han de fer els càrrecs obligatoris). Un cop presentada la sol·licitud, triguen uns dos mesos en respondre i en enviar el document conforme s’ha realitzat la inscripció.

- En el moment que estigui constituïda la nova Junta, cal fer un document (signat pels membres sortints i entrants de la Junta) amb el qual, els nous Tresorer/a i President/a, podran anar a fer el corresponent canvi de nom del compte corrent de l’AMPA per poder dur a terme les futures gestions .

L’actual Junta, cessarà en les seves funcions quan finalitzi el curs escolar 2015-2016, però abans, farà un acompanyament a les persones escollides per formar part de la nova Junta, per tal d’informar de les tasques que hauran de reprendre.


CALENDARI

1.- Publicació de Cens de les famílies sòcies de l’AMPA: del 29 de febrer fins el 4 de març de 2016. Durant aquest dies podreu presentar les reclamacions al cens pertinents. Trobareu els fulls de reclamació a la consergeria de l’escola.

2.- a) Presentació de les candidatures pels càrrecs de la Junta Directiva: del 29 de febrer fins el 18 de març de 2016. Els fulls de candidatura  estaran a la vostra disposició a la consergeria de l’escola..

  b) Publicació de la llista de candidats/es: 1 d’abri de 2016.

  c)  Constitució de la Taula Electoral: 4 d’abril de 2016.

3.- Votacions per a l’elecció dels càrrecs de la nova Junta:  19 d’abril de 2016.

4.- Últim dia en funcions de l’actual Junta: 21 de Juny de 2016.

5.- Primer dia en funcions de la nova Junta : 22 de Juny de 2016.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada