Les Comissions o Grups de Treball de l'AMPA

El treball per comissions

La comissió és una formula que ens permet organitzar i gestionar eficaçment el funcionament de la junta i els serveis, projectes i activitats que ofereix l’AMPA.

Les comissions poden estar constituïdes per associats i les seves funcions són:

- Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l'aprovació de la junta directiva).

- Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació

Hem de tenir en compte que:

- La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.

- La comissió està composta com a mínim per dues persones.

- Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.

- Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Algunes comissions dins la nostra AMPA:

Delegats de Classe

Una de les formes d'organització i de participació que funciona amb més eficàcia , és la figura del delegat de classe.

El delegat és un pare o mare escollit pel conjunt de pares i mares de l'associació..

Funcions dels Delegats de Classe.

- Recollir inquietuds i suggeriments dels pares i mares del curs a qui representa i fer d’enllaç entre els pares i la junta de l'Associació en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals

- Motivar les mares i pares del curs representat a participar en les diferents activitats del centre.

- Col·labrar amb la Junta de l'AMPA en les diferents activitats proposades durant el curs escolar, tant en les quotidianes com en les de caràcter extraordinari.

- Informar a les famílies representades dels acords presos.

Activitats Extraescolars

Aquesta comissió fa el seguiment de totes les activitats, de les llistes de nens i nenes inscrits, dels monitors, de la relació amb els pares i mares i de fer la valoració de les activitats.

Comissió de Llibres

Ofereix a les famílies el servei de venda de llibres de text.

Elabora i envia la graella de comandes de llibres per cursos al distribuidor, el cobrament dels llibres, el seguiment d'incidències i la distribució dels llibres per cada alumne.

Comissió de festes

Gestiona les festes i trobades que organitza l'AMPA al llarg del curs.

Comissió de Menjador

Fa un seguiment de la qualitat del servei de menjador de l'Escola, fent una valoració trimestral que es presentada a la Junta Directiva.