Què és una AMPA i com s'organitza

L'AMPA, és l'associació que agrupa a les mares i els pares d'alumnes, que volem participar i fer més viva la vida de l'escola, en col·laboració d'aquesta.


Quin és el seu objectiu

El seu objectiu primordial, és:

☼ Promoure i col·laborar en la realització d’activitats educatives i lúdiques dins el centre i el seu entorn

☼ Aconseguir ajuts i subvencions per l’AMPA i l’Escola, per tal d’oferir millors condicions i preus per les activitats

☼ Crear l’Escola de Pares

☼ Participar en les decisions del Consell Escolar.

☼ Promoure la participació de les mares i els pares dels alumnes de l’escola.

☼ Col.laborar en la gestió de serveis d'interès de l'alumnat.

☼ Donar qualitat a totes les tasques que realitzi l’AMPA.

COM S'ORGANITZA L'AMPA

·L'assemblea

És l’òrgan suprem de govern de l’AMPA on participen tots els socis. És el lloc de reunió per intercanviar i obtenir informació, establir contactes, complir amb els estatuts pel que fa a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.

La tria i renovació de la junta directiva, la modificació dels estatuts i l’aprovació del pressupost anual són algunes de les tasques que s’han de fer en l’assemblea.

L’assemblea s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any.

· Socis

Els socis són l’element essencial de l’AMPA. El soci sempre és una persona, no pot ser una entitat o institució. Una família no pot ser sòcia.

Els socis tenen uns drets i uns deures que han d’estar reflectits i definits amb claredat als estatuts de l’AMPA.

- Drets dels socis

Participar en les activitats de l’AMPA intervenint en les assemblees generals.
Tenir veu i vot a les assemblees generals.
Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva quan arriba el moment de renovar la Junta directiva.
Consultar els llibres de l’associació.

- Deures dels socis

Satisfer les quotes i derrames acordades per sostenir l’AMPA i les seves activitats
Complir els acords adoptats per l’associació a través dels diferents òrgans de govern.

· Junta directiva 

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l’AMPA.

Entre d’altres funcions la Junta Directiva vetlla perquè es compleixin els objectius definits en els estatuts, posa en pràctica les decisions de l’assemblea, organitza les activitats, realitza la memòria d’activitats, administra econòmicament l’associació i la representa davant l’opinió pública.

Per què és important que paticipis a l’AMPA

☼ Perquè quants més socis siguem, més i millors coses podrem aconseguir pels nostres fills.

☼ Perquè coneixeràs més de prop què fa l’escola i què fan els teus fills.

☼ Perquè ajudaràs a l’escola a tirar endavant el seu projecte educatiu.

☼ Perquè tindràs un espai per intercanviar inquietuds, idees i ajudar a fixar els objectius de l’AMPA.

Com hi pots participar?

La participació dependrà de la teva disponibilitat:

☼ Puntualment: Donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.

Regularment: Assistint a les assemblees que es convoquen per tal d'informar les famílies de les activitats i serveis que es pretén gestionar.

Completament: Sent membre d'alguna comissió o grup de treball, i fer-te'n responsable d'alguna de les activitats de l'AMPA, no cal ser expert en res, només tenir ganes de participar. Es reuneixen en funció dels horaris dels pares i mares que la composen. A més, es pot col·laborar des de casa.