dimarts, 8 de març de 2016

Audició de Primavera, Escola de Música Ausiàs March

Resultat d'imatges de instruments musica
El proper divendres 18 de Març, els alumnes que estudien instrument a l'Escola de Música, faran l'Ausició de Primavera a l'Auditori l'Espiga de Les Corts.


Horari:

1ª Part. 17.45h

2ª part 19.00h

dijous, 3 de març de 2016

RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DE L’AMPA

En l'Assemblea General del 21 de gener, us vam plantejar la renovació dels càrrecs de l’actual Junta Directiva i la necessitat d'implicar a noves persones per a la gestió i continuïtat de l’AMPA.


Som conscients que tots anem molt mancats de temps i que en molts casos afegir noves càrregues a la nostra agenda no és fàcil. Els que ara estem implicats us hem de dir que val la pena i és molt gratificant dedicar un petit esforç addicional mitjançant les activitats realitzades des de l’AMPA, ja que, en definitiva, estem ajudant els nostres fills.


La Junta Directiva de l’AMPA és un òrgan col·legiat, regulat pels estatuts, que assumeix l’administració i gestió de les tasques i responsabilitats pròpies de l’AMPA al llarg del curs.  Està formada per un grup de mares i pares, que són membres actius de l’AMPA i que ofereixen una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i de les activitats que realitzen el conjunt dels alumnes.


Els estatuts estableixen que la Junta ha d’estar constituïda per un mínim de 5 persones, entre les quals s’han d’ocupar almenys els càrrecs obligatoris de president/a ,vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i vocal.


Pel que fa a la resta dels membres de la Junta, existeix una certa flexibilitat per determinar el nombre i quines àrees de responsabilitat assumeix cadascú, podent formar grups de treball o comissions que desenvolupin un conjunt de tasques de manera compartida.


També existeixen representants de l’AMPA, en concret davant del Consell Escolar del centre i davant del Consell Escolar Municipal. D’una banda, fan sentir dins d’aquests òrgans la veu i la opinió de l’AMPA, i de l’altra, recullen i comuniquen els acords i decisions que s’hi adopten.


Dit això, confiem haver despertat el vostre interès. La vostra participació és molt important.

Ho heu de provar!

PROCEDIMENT PER A LA RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA AUSIÀS MARCH

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

- Podreu consultar el cens de les famílies sòcies de l’AMPA, a la consergeria de l’escola. del 29 de  febrer fins el 4 de març, durant aquest temps podreu presentar les reclamacions pertinents.

- Tenen dret a presentar-se com a persones candidates a la Junta de l’AMPA, tots els socis al corrent de pagament de la quota anual del curs escolar 2015-2016.

- Tot soci/a que vulgui presentar la seva candidatura, haurà de fer-ho per escrit, omplint totes les dades de l’imprès que estarà a la vostra disposició a la consergeria de l’Escola i haurà d'adjuntar una fotografia recent i una fotocòpia del DNI/NIE.

- El termini per a presentar candidatures serà del 29 de febrer al 18 de març de 2016, ambdós inclosos, a la consergeria de l’Escola, o dipositant la documentació anteriorment mencionada en la bústia de l'AMPA.

- Les persones candidates es presentaran per ser escollits com a membres de la Junta de l’AMPA i no a un càrrec concret.

PUBLICACIÓ DE LLISTES

- Una vegada finalitzat el període de presentació de candidatures, es publicarà la llista de candidats/es a formar part de la nova Junta Directiva en el taulell informatiu de l'AMPA,  el dia 1 d’abril per tal que tots el socis puguin conèixer els candidats.

ELECCIÓ DELS/LES COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA

- Es farà un sorteig entre les famílies sòcies, el  dia 4 d’abril, per tal de escollir els components de la taula electoral.

- L'elecció dels i de les components de la Junta Directiva de l'AMPA es realitzarà mitjançant una votació, el dia 19 d’abril, de 9,00h a 10,00h i de 16,00h a 17,00h.

- Cada soci de l'AMPA, podrà triar un màxim de 5 canditats/es per a la Junta Directiva els d'entre aquells/es que figuren en la llista de candidats/es publicada.

- Amb la votació, s’escollirà a la persona candidata i no el càrrec que desenvoluparà.

- La urna de votació, s’instal·larà en el vestíbul de l’escola (Pl. Comas).

- Una vegada fet el recompte final de vots, es publicarà el resultat de les votacions en el taulell de l’AMPA.
- Les 5 persones candidates més votades, seran escollides per ocupar els següents càrrecs:
President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocal.

- La resta de candidats/es que no hagin obtingut un nombre suficient de vots per formar part de la Junta, formaran part d’una llista de reserva.

- L’actual Junta, cessarà en les seves funcions a partir del 21 de juny de 2016.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

- Posteriorment, en la primera reunió de la nova Junta Directiva, s'assignaran els càrrecs entre les persones escollides.

- La nova Junta, ha de presentar una sol·licitud a la Direcció General del Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, per tal de quedi inscrita legalment ( No és imprescindible que les vocals constin a la sol·licitud ni al document, però si que ho han de fer els càrrecs obligatoris). Un cop presentada la sol·licitud, triguen uns dos mesos en respondre i en enviar el document conforme s’ha realitzat la inscripció.

- En el moment que estigui constituïda la nova Junta, cal fer un document (signat pels membres sortints i entrants de la Junta) amb el qual, els nous Tresorer/a i President/a, podran anar a fer el corresponent canvi de nom del compte corrent de l’AMPA per poder dur a terme les futures gestions .

L’actual Junta, cessarà en les seves funcions quan finalitzi el curs escolar 2015-2016, però abans, farà un acompanyament a les persones escollides per formar part de la nova Junta, per tal d’informar de les tasques que hauran de reprendre.


CALENDARI

1.- Publicació de Cens de les famílies sòcies de l’AMPA: del 29 de febrer fins el 4 de març de 2016. Durant aquest dies podreu presentar les reclamacions al cens pertinents. Trobareu els fulls de reclamació a la consergeria de l’escola.

2.- a) Presentació de les candidatures pels càrrecs de la Junta Directiva: del 29 de febrer fins el 18 de març de 2016. Els fulls de candidatura  estaran a la vostra disposició a la consergeria de l’escola..

  b) Publicació de la llista de candidats/es: 1 d’abri de 2016.

  c)  Constitució de la Taula Electoral: 4 d’abril de 2016.

3.- Votacions per a l’elecció dels càrrecs de la nova Junta:  19 d’abril de 2016.

4.- Últim dia en funcions de l’actual Junta: 21 de Juny de 2016.

5.- Primer dia en funcions de la nova Junta : 22 de Juny de 2016.