dijous, 3 d’octubre de 2013

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 13-14

L’objectiu principal de les activitats extraescolars és l’aprofitament del temps no lectiu d’una manera divertida i diferent, sense oblidar la vesant formativa i educativa pròpia de cada activitat, que haurà de ser adequada a l’edat i al nivell evolutiu dels infants a qui van adreçades; elaborades d’acord a un projecte pedagògic especialitzat i segons els objectius educatius propis de l’escola

Activitats per a alumnes d’educació infantil

 Iniciació esportiva: D’una manera lúdica, natural i molt dinàmica  anirem introduint als nens i nenes en diferents disciplines esportives, utilitzant sempre el joc com a eina i eix vertebrador principal de l’activitat.

Treballarem diferents aspectes psicomotrius com la lateralitat, la postura, la respiració i la relaxació i físics com la resistència, la velocitat, la flexibilitat...

Horari: Dilluns de 16:00 a 17:00h 
Import socis AMPA: 22€/mes
Import no socis AMPA: 27€/mes

Teatre:  Ajudem al desenvolupament de les capacitats  personals, com ara la imaginació, l’observació, la creativitat, l’expressió oral i corporal, utilitzant el teatre com una eina de formació de l’ infant. Creiem que el teatre és un bon vehicle per educar en la percepció i el coneixement integral de la realitat, la comunicació i el llenguatge, i considerem l’activitat de teatre com un taller de tallers, en la qual es treballen també altres disciplines artístiques i/o creatives com ara la música, l’expressió plàstica, la dansa, la mímica, les màscares...El teatre és una activitat fonamentalment lúdica i el seu objectiu  és gaudir interpretant i creant.Horari: Dilluns de 16:00h a 17:00h.
Import socis AMPA: 22€/mes
Import no socis AMPA: 27€/mes

Anglès a través del joc: La immersió lingüística en llengua anglesa dirigida a nens i nenes d’educació infantil respon a una sèrie d’objectius, generals i específics, que s’aniran assolint al llarg del curs.
En primer lloc familiaritzarem als nens i nenes amb aquesta llengua, creant un entorn coneguts per l’infant sense oblidar la importància que té crear hàbits tant dins com fora de l’aula,
Per tal de dur a terme aquests objectius utilitzem una metodologia basada en la motivació i l’entreteniment, cosa que es tradueix en una classe dinàmica i interactiva en la qual s’adquireixen expressions i estructures espontàniament, sense fer una anàlisi teòrica del contingut.
Per als nens i nenes d’educació infantil, farem una primera immersió dins la llengua anglesa; un procés d’assimilació de vocabulari i estructures senzilles de manera inconscient per tal de poder expressar estructures bàsiques i fer un apropament a la cultura anglesa a través de cançons, jocs, dites populars i algunes  celebracions d’aquests països.

Horari: Dimarts i dijous de 16:00h a 17:00h.
Import socis AMPA: 31.50€/mes
Import no socis AMPA: 36.50€/mes

Activitats pera alumnes de primària

Conversem en anglès!!!: Aquesta activitat es basa en el coneixement i aprenentatge  de l’anglès mitjançant un mètode dinàmic i participatiu. Els nens aprenen la llengua sense adonar-se, a través d’activitats lúdiques i situacions reals.
Aquest procés d’aprenentatge es fonamenta en la audició i la expressió  oral en llengua anglesa.
Inicialment potenciem sobretot la audició, que ajudarà a que la expressió oral augmenti progressivament. A la fi del període volem que els nens i nenes assoleixin un nivell de comunicació eficaç i acurat en els àmbits fonètic, gramatical i del lèxic.
Durant tot l’aprenentatge l’única llengua vehicular és l’anglès, i per tant, cal vetllar per la comprensió, últim graó de l’acte comunicatiu. Per això, potenciem l’ús dels estímuls visuals, la mímica i la memòria, i prioritzem jocs i activitats en grup per aconseguir la participació, la desinhibició i la col·laboració de tot el grup

Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00h
Import socis AMPA: 31.50€/mes
Import no socis AMPA: 36.50€/mes


Dades d’interès

Forma de pagament: es farà per domiciliació bancària els primers dies de cada mes. L’ import total de l’activitat s’ha dividit en 9 quotes del mateix import, que inclouen i la previsió de consumibles, despeses de manteniment i d’instal·lacions.

Altes i Baixes: el dia 22 de cada mes serà la data límit per donar d’alta o de baixa a un nen/a per al mes següent. S’haurà d’omplir el full de baixa o d’inscripció, que podeu demanar a l’educador que realitza l’activitat extraescolar.

Els rebuts mensuals, que siguin retornats, comportaran l’obligació per part de les famílies de fer el pagament pendent en metàl·lic mitjançant ingrés bancari. Si no es regularitzés la situació de deute pendent, el nen/a inscrit/a perdrà automàticament la plaça en aquesta activitat.

Podeu descarregar el full d'inscripció aqui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada