dimecres, 19 de gener de 2011

SUBVENCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Ja és obert el perióde per demanar les SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MODALITAT INDIVIDUAL, pel curs 2010-2011.

Els fulls de sol·licitud es poden recollir a la consergeria de l'Escola, a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona o baixar-los de la seva pàgina Web: http://www.edubcn.cat/

La documentació l'haureu de lliurar al despatx de Direcció de l'Escola de Dilluns a Dijous de 9,00 a 11,00h i els Dijous de 15,00h a 17,00h. una vegada l'AMPA doni la conformitat.

El termini per presentar les sol·licituds serà del 4 fins el 28 de Gener, ambdós inclosos.

Qui ho pot demanar?

A l'alumnat dels centres educatius que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris de la ciutat de Barcelona, sufragats amb fons públics, provinent de famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, per tal de fomentar la seva participació en activitats extraescolars amb finalitat educatives i de cohesió social.

Per esdevenir beneficiaris d'aquest ajut, les famílies han de complir els següents requisits:

a) Tenir l'alumne/a matriculat en un centre educatiu de la ciutat de Barcelona sufragat amb fons públic. Aquest alumnes hauran d'estar cursant estudis de segon cicle d'educació infantil o ensenyaments obligatoris.

b) Tenir l'alumne/a inscrit en una o diverses activitats extraescolars en un centre educatiu de segon cicle d'educació infantil o ensenyament obligatoris. Aquestes activitats extraescolars hauran de ser subvencionades en la primera modalitat (subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnat).

c) La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut en el darrer exercici fiscal liquidat, corresponent a l'any 2008, haurà d'ésser inferior als llindars màxims de renda que s'especifiquen a continuació:

Famílies de dos membres: 17.377,00 euros.
Famílies de tres membres: 22.820,00 euros.
Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros.
Famílies de cinc membres: 30.717,00 euros.
Famílies de sis membres: 34.241,00 euros.
Famílies de set membres: 37.576,00 euros.
Famílies de vuit membres: 40.882,00 euros.
A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable.

Tindrà el mateix efecte excloent l'existència d'activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família, per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2008 i corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar.

La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que figuren a les caselles que s'indiquen de les respectives declaracions de tots els membres computables de l'IRPF de l'exercici de 2008: 450 + 452 – 454 + 457 -459 + 460

En el cas de no haver fet declaració de la renda en l'exercici 2008, per no tenir obligació de fer-ho, es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, guanys patrimonials sotmeses a retenció menys les despeses deduïbles del treball.

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, el Consorci d'Educació podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada